องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ทำเนียบพนักงานกองช่าง

นายณรงค์   ปัญญาคง

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายนิคม   พุทธวัฒน์

นายช่างโยธา