องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ทำเนียบพนักงานส่วนกองคลัง

นางแสงทิพย์   ขัดวิชัย

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวชนิดาภา   คิดสม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายสุกิจ  มาลีเศษ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายวรวิทย์   ศรีหาเสนา

นักวิชาการพัสดุ