องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ทำเนียบสำนักปลัด

จ.ส.ต.จักรชัย  ณ เชียงใหม่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

นางเยาวลักษณ์ ยะฟุ่น

นิติกร ชำนาญการ

นางสาวรัตนา  สังข์พนัส

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพิมพรรณ  แสนสี

นักทรัพยากรบุคคล

นางมนกันต์   เขื่อนล้อม

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายนิวัฒน์   ปิงบุญ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาววาสนา    คำเปียงวงค์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายวรพงษ์   สุภามูล

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางลัดดา   แก้วคำอ้าย

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางยิ่งนภา   วงศ์แสง

ผู้ดูแลเด็ก

นางสายสุนีย์   ยาประสิทธิ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางอนงค์   สุภามูล

ผู้ดูแลเด็ก