องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

มุมพัฒนาบุคลากร

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

ประกาศอบต.ออนเหนือนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

1.แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2561-2563

2.แผนยุทธศาสตร์บุคลากร-อบต.ออนเหนือ

3.ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการท้องถิ่น

4.แผนปฎิบัติการเสริมสร้างความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจประจำปี 2562

5.นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีประจำปี 2562

6.แผนพัฒนาบุคลากรอบต.ออนเหนือ 2561-2563

 

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1.ประกาศการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2563 พนักงานส่วนตำบล-พนักงานจ้าง

2.ประกาศ กจ.กท.และก อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ามารับราชการ พ.ศ.2563

3.ประกาศการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีพ.ศ.2563 พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง

 

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 

1.แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ครั้งที่-1-งปม.2562

2.แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ครั้งที่-2-งปม.2562