องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

องค์ความรู้ปี 2560

มีการวางแผนข้อบกพร่องในการทำงานโดยยึดแนวการรวมข้อทักท้วง

การเบิกจ่ายของ อปท.เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงของ สตง.

 

1. เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงของ-สตง.-

2. รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ-อปท.

3. รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ-อปท.

4. รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ-อปท.

5. รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ-อปท.

 

 

การจัดการองค์การรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การพัฒนาส่วนราชการให้เป็น“องค์การแห่งการเรียนรู้” โดยอาศัยกระบวนการ “การจัดการความรู้” ในยุคที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต้องสร้างให้ข้าราชการในส่วนราชการมีความรู้ เข้มแข็งและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผลักดันส่วนราชการให้บรรลุผล ตามยุทธศาสตร์30 โดยในขั้นตอนของการแปลงแผนการปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติจริงนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบหลายประการที่จะช่วยผลักดันสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ดังนี้

1. การปรับโครงสร้างองค์การพื้นฐานเพื่อรองรับบุคลากรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้สะดวก เช่น สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
2. การปรับขั้นตอนการทำงานให้รวดเร็ว และกระชับมากขึ้น เพื่อเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ มีระบบการยกย่องชมเชย และการให้รางวัลที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ และมีวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก และวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์การ
4. ปรับกฎระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการความรู้ในองค์การ31 ต้องดำเนินการ 3 ระดับ คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์การ (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน (3) การจัดการความรู้ในตัวบุคคล ซึ่งเป็นการนำข้อมูลมาประมวลเข้าสู่ระบบสารสนเทศ และเป็นการจัดการความรู้สมัยใหม่ในยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้

ดังที่ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM ) รายละเอียดเพิ่มเติม ความรู้ KM1.1หลักการบริหารจัดการ จัดการความรู้

1.2วงจรการจัดการความรู้ KM ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

1.3ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้

1.4หลักการบริหารจัดการความรู้

1.5ปัจจัยที่มีผลการบริหารจัดการความรู้

1.6กระบวนการจัดการบริหารจัดการความรู้

2.1คู่มือ การปฎิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

2.2คู่มือ การจัดทำคำสั่งด้านบริหารงานบุคคล

2.3คู่มือ การจัดทำบัตรข้าราชการ

2.4คู่มือ การปฎิบัติงานด้านวินัย

2.5คู่มือ แนวทางการปฎิบัติงานเกียวกับบำเหน็จ

2.6คู่มือ การปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี

2.7คู่มือ การปฎิบัติงานด้านพัสดุ

2.8คู่มือ การปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

2.9คู่มือ แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

2.10คู่มือ เครื่องแบบเครื่องแต่งกายพนักงาน

2.11คู่มือ การปฎิบัติตามพรบ.ความรับผิดละเมืด

2.12คู่มือ รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย

2.13คุ่มือ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

3.1ความรู้นอกองค์กร การจัดทำแผน อปท.

3.2ความรู้นอกองค์กร เก็บรักษาเงินการฝากเงิน

3.3ความรู้นอกองค์กร ประชุมสภา

3.4ความรู้นอกองค์กร พรบ.กระจายอำนาจ

3.5ความรู้นอกองค์กร พรบ.อบต.

3.6ความรู้นอกองค์กร ระเบียบวิธีงบประมาณ