องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม

1.สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง  

  องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ  ตั้งอยู่เลขที่  163  หมู่ที่  6 ตำบลออนเหนือ   อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  

โทรศัพท์  0-5385-9689  

 

ระยะทางจากอำเภอแม่ออน  ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือประมาณ  3  กิโลเมตร

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ตำบลห้วยแก้ว  ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  ตำบลแจ้ซ้อน  ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลออนกลาง ตำบลทาเหนือ  อำเภอแม่ออน

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  ตำบลสหกรณ์  อำเภอแม่ออน

1.2 เนื้อที่  

ตำบลออนเหนือ  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  มีเนื้อที่ประมาณ 91.57   ตารางกิโลเมตร   57,232  ไร่

1.3 ภูมิประเทศ  

 เป็นพื้นที่ราบและที่ราบสูง 

1.4 จำนวนหมู่บ้านและขนาดของประชากร 

ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่   มีจำนวนประชากรทั้งหมด  3,437  คน แยกเป็น เพศชายมีจำนวน 1,725 คน เพศหญิงมีจำนวน1,712 คน  มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  910 ครัวเรือน หมู่บ้านทั้งหมด    10    หมู่บ้าน    ดังนี้

1.บ้านแม่รวม

2.บ้านหนองหอย

3.บ้านขุนออน

4.บ้านแม่วอง

5.บ้านหัวฝาย

6.บ้านออนหลวย

7.บ้านออนหลวย

8.บ้านดอนทราย

9.บ้านขุนทา

10.บ้านแม่ป่าขา’

2.สภาพทางเศรษฐกิจ

    2.1   อาชีพ  

-การเกษตรกรรม

-ค้าขาย

-รับจ้างทั่วไป

-รับราชการ

     2.2   ปั๊มน้ำมัน 

-ปั๊มน้ำมันหลอดและก๊าซ   3  แห่ง