องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ประกาศผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ

เปิดอ่าน 47 views

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ขอประกาศผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เห็นชอบกรอบแนวทางการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2563)

ประกาศ-เรื่อง-ผลการประเมินตนเอง-2563