องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

การประชุมสภา อบต.ออนเหนือ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เปิดอ่าน 29 views

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 การประชุมสภา อบต.ออนเหนือ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 87