องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลออนเหนือ เรื่องรายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เปิดอ่าน 208 views
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ทราบโดยทั่วกัน
Jenjira Poomanee เห็นแล้วเมื่อ 11:44
Aa