องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดอ่าน 218 views

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ขอประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

1-ประกาศ

2.ปก

3.ส่วนที่-1-บทนำ-6

4 4-ผด.1

5-ผด.2

6-ผด.2-1