องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

เปิดอ่าน 242 views

อบต.ออนเหนือ ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) โดยเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 กรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะปิดป้ายประกาศในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (จังหวัดเชียงใหม่) , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 , แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 1-3 , แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ขออนุญาตเป็นการเฉพาะรายต่อหน่วยงานดังกล่าว

IMG_20201124_0001_NEW