องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ประชาสัมพันธ์ วันดินโลก

เปิดอ่าน 104 views

วันดินโลก (World Soil Day) ถูกกำหนดขึ้นมาตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปี ดินสากล (International Year of Soils) โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดินต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น เนื่องมาจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences) ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงให้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพเป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน นักปฐพีวิทยาจากทั่วโลกยอมรับในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงงานเพื่อประชาชนทั้งในด้านดินและน้ำผ่านโครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาตามภาคต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นฟูดินที่มีปัญหายากแก่การทำการเกษตรและพัฒนาดินที่เสื่อมโทรม ทั้งดินเปรี้ยว ดินลูกรัง ดินดาน ดินเค็ม ฯลฯ จนประชาชนสามารถอาศัยดินทำมาหากินและทำการเกษตรได้ #WorldSoilDay #วันดินโลก #SoilBioversity