องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เปิดอ่าน 2,857 views


โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ (สถ.ศพด.1)  ขนาดไม่เกิน 50 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”  มีความประสงค์จะประมูลจ้างตามโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย   อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบแปลน (สถ.ศพด.1)  ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง  1,589,700 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ณ หมู่ที่ 6 บ้านออนหลวย

 

 

 ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>เอกสาร จ้าง e-Auction57 ศูนย์เด็ก