องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2557

เปิดอ่าน 4,402 views

งบเงินสะสม
1

งบแสดงฐานะการเงิน

2

งบทรัพย์สิน

3

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)
4

รายรับ-รายจ่าย ตามปีงบประมาณประจำปี 2557
5