megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ข้อมูลหน่วยงาน

8 พฤษภาคม 2564      1,469 ครั้ง

ข้อมูลติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 163 หมู่ที่ 6 ตำบลออนเหนือ

อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์ /ทรสา0-5385-9689

E-mail onnuar_org@hotmail.com

ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์   saraban_06502306@dla.go.th

แผนที่ตั้ง อบต.ออนเหนืออาณาเขตติดต่อ

- ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลห้วยแก้ว ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน

-ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแจ้ซ้อน ตำบลเมืองปาน จังหวัดลำปาง

- ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลออนเหนือ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน

- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสหกรณ์ อำเภอแม่ออนแชร์ให้เพื่อน: