megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ประเภทวิชาการ

11 พฤษภาคม 2564      299 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.14 MB. 49
2 3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.85 MB. 47
3 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ) 6.23 MB. 49
4 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.09 MB. 50
5 3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.96 MB. 51
6 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.38 MB. 48
7 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ) 7.68 MB. 62
8 3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.40 MB. 49
9 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.34 MB. 49
10 3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.49 MB. 49
11 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.26 MB. 49
12 3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 4.76 MB. 50
13 3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.86 MB. 47
14 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.44 MB. 52
15 3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3.19 MB. 49
16 3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.54 MB. 48
17 3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.03 MB. 51
18 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.00 MB. 50
19 3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.65 MB. 47
20 3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 7.41 MB. 48
21 3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.07 MB. 49
22 3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.52 MB. 50
23 3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3.49 MB. 48
24 3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3.23 MB. 51
25 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.97 MB. 62
26 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.99 MB. 52
27 3608 นักโภชนาการ (ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.44 MB. 48
28 3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.79 MB. 52
29 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 7.01 MB. 47
30 3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.84 MB. 50
31 3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.00 MB. 49
32 3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.98 MB. 49
33 3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.64 MB. 50
34 3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.76 MB. 52
35 3701 วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.12 MB. 51
36 3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.25 MB. 48
37 3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.01 MB. 51
38 3705 วิศวกรไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.58 MB. 51
39 3704 วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.56 MB. 49
40 3706 วิศวกรสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.48 MB. 47
41 3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3.72 MB. 49
42 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.73 MB. 49
43 3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.44 MB. 64
44 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.35 MB. 48
45 3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ 3.98 MB. 53
46 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.50 MB. 51
47 3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 5.12 MB. 48
48 3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.57 MB. 52
49 3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.49 MB. 49
50 3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 6.29 MB. 49
51 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4.56 MB. 50

แชร์ให้เพื่อน: