megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นชำระภาษีต่างๆ

7 พฤษภาคม 2564      435 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 556 KB. 1
2 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 556 KB. 0
3 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 556 KB. 1
4 ประกาศ ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 1.51 MB. 14
5 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุดห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2566 86 KB. 13
6 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 8.12 MB. 11
7 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2566 242 KB. 12
8 ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 1.13 MB. 14
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) 5.88 MB. 20
10 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 608 KB. 24
11 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 629 KB. 25
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 576 KB. 41
13 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (30_449_ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ครั้งที่2 58 KB. 55
14 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 626 KB. 59
15 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ประจำปี 2565 357 KB. 55
16 บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 7.29 MB. 93
17 ประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 438 KB. 55
18 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราคาประเมินทุนทรัพย์ของอาคารชุด ประจำปี 2565 353 KB. 52
19 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 3.92 MB. 58
20 ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 420 KB. 63
21 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 482 KB. 80
22 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต พ.ศ. 2563 1.18 MB. 73
23 ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 1.27 MB. 78
24 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่นปี 2564 2.98 MB. 90
25 ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 1.39 MB. 88
26 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 295 KB. 75

แชร์ให้เพื่อน: