megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8 พฤษภาคม 2564      376 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 177 KB. 94
2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่2 142 KB. 91
3 ระเเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547 258 KB. 94
4 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 844 KB. 92
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 107 KB. 91
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 363 KB. 91
7 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 184 KB. 86
8 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 306 KB. 101
9 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 190 KB. 94
10 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 844 KB. 89

แชร์ให้เพื่อน: