megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ITA

12 พฤษภาคม 2564      249 ครั้ง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ


*กรุณาคลิกที่หัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

o1

โครงสร้าง

o2

ข้อมูลผู้บริหาร

o3

อำนาจหน้าที่

o4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

o5

ข้อมูลการติดต่อ

o6

กฏหมายที่เกียวข้อง

การประชาสัมพันธ์

o7

ข่าวประชาสัมพันธ์

o8

Q&A

o9

Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

o10

แผนดำเนินงานประจำปี

o11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

o12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

o14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17

E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

o22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

o24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o30

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แชร์ให้เพื่อน: