megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

ITA

12 พฤษภาคม 2564      522 ครั้ง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA) 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

*กรุณาคลิกที่หัวข้อเพื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้าง

02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์

07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08 Q&A
09 Social  network
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9.2 การบริหาร
การดำเนินงาน

011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
018 E-Service
9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
020 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุุคคล
025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปะพฤติมิชอบ

027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย  2 ตัวชี้วัด ดังนี้
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy

การประเมินควาเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
038 รายงานผลกาารดำเนินการป้องันการทุจริตประจำปี
10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แชร์ให้เพื่อน: