megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

คำสั่ง

24 พฤษภาคม 2564      210 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนผอ.คลัง012-2565 443 KB. 51
2 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนนวก.จัดเก็บรายได้030-2565 382 KB. 44
3 คำสั่งผู้รักษาราชการแทนผอ.ช่าง013-2565 407 KB. 44
4 คำสั่งมอบหมายหน้าที่-อบต.-010-2565 11.11 MB. 43
5 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด014-2565 522 KB. 44
6 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด-011-2565 508 KB. 48
7 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยสอบภายใน015-2565 2.19 MB. 42
8 บันทึกมอบอำนาจคำสั่งปฎิบัติราชการแทน-ตามปรับปรุงโครงสร้างใหม่-ปี-64-66 164 KB. 75
9 คำสั่งอบต.ที่ 119-2563 ผอ.กอง รักษาราชการแทน ปลัด 126 KB. 66
10 คำสั่งอบต. ที่ 122-2563 รักษาราชการแทน กองช่าง 160 KB. 65
11 คำสั่งอบต. ที่ 121-2563 รักษาราชการแทน กองคลัง 153 KB. 68
12 คำสั่งอบต. ที่ 120-2563 รักษาราชการแทน หน.สป 131 KB. 91
13 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล 329 KB. 88

แชร์ให้เพื่อน: