megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

คลัง KM สำนักปลัด

13 กรกฎาคม 2564      506 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 หลักการทำ 5ส KM 437 KB. 87
2 หนังสือแจ้งบัตรประชาชนรักษาสิทธิ KM 102 KB. 120
3 สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น สปสช. 642 KB. 550
4 ประกาศ อบต.การเสริมสร้างรักษาวินัย2558 1.72 MB. 83
5 บทความประหยัดพลังานน้ำ KM 158 KB. 128
6 คู่มือวินัย KM ก.ย. 744 KB. 91
7 คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์ KM 258 KB. 89
8 คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน 1.84 MB. 343
9 คู่มือการใช้ word2007 2.10 MB. 97
10 คู่มือเงินอุดหนุน อปท. 14.12 MB. 794
11 การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ 2.90 MB. 89
12 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง KM 152 KB. 91
13 แบบประเมินเลื่อนระดับใหม่ ว.191 ลว. 30 พ.ย.61 967 KB. 86
14 แนวทางการลงโทษทางวินัย KM 188 KB. 84
15 เอกสารบำเหน็จบำนาญ 1.52 MB. 488

แชร์ให้เพื่อน: