megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

คลัง KM สำนักปลัด

13 กรกฎาคม 2564      19 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 หลักการทำ 5ส KM 437 KB. 2
2 หนังสือแจ้งบัตรประชาชนรักษาสิทธิ KM 102 KB. 1
3 สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น สปสช. 642 KB. 1
4 ประกาศ อบต.การเสริมสร้างรักษาวินัย2558 1.72 MB. 2
5 บทความประหยัดพลังานน้ำ KM 158 KB. 2
6 คู่มือวินัย KM ก.ย. 744 KB. 3
7 คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์ KM 258 KB. 2
8 คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน 1.84 MB. 2
9 คู่มือการใช้ word2007 2.10 MB. 2
10 คู่มือเงินอุดหนุน อปท. 14.12 MB. 2
11 การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ 2.90 MB. 2
12 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง KM 152 KB. 2
13 แบบประเมินเลื่อนระดับใหม่ ว.191 ลว. 30 พ.ย.61 967 KB. 2
14 แนวทางการลงโทษทางวินัย KM 188 KB. 2
15 เอกสารบำเหน็จบำนาญ 1.52 MB. 2

แชร์ให้เพื่อน: