megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกันยายนนี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่ - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>ปฏิบัติหน้าที่<br>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8826286

จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8826286

สายตรงนายก

คลัง KM สำนักปลัด

13 กรกฎาคม 2564      38 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 หลักการทำ 5ส KM 437 KB. 8
2 หนังสือแจ้งบัตรประชาชนรักษาสิทธิ KM 102 KB. 8
3 สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น สปสช. 642 KB. 20
4 ประกาศ อบต.การเสริมสร้างรักษาวินัย2558 1.72 MB. 9
5 บทความประหยัดพลังานน้ำ KM 158 KB. 8
6 คู่มือวินัย KM ก.ย. 744 KB. 9
7 คู่มือปฎิบัติงานเกี่ยวกับร้องเรียนร้องทุกข์ KM 258 KB. 8
8 คู่มือการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทน 1.84 MB. 12
9 คู่มือการใช้ word2007 2.10 MB. 9
10 คู่มือเงินอุดหนุน อปท. 14.12 MB. 24
11 การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ 2.90 MB. 9
12 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง KM 152 KB. 9
13 แบบประเมินเลื่อนระดับใหม่ ว.191 ลว. 30 พ.ย.61 967 KB. 9
14 แนวทางการลงโทษทางวินัย KM 188 KB. 8
15 เอกสารบำเหน็จบำนาญ 1.52 MB. 9

แชร์ให้เพื่อน: