megaphoneHighlight ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง                               แจ้งเตือน !! ให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้                                วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศมาตรการสวมหมวกนิรภัยในพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

22 เมษายน 2565      97 ครั้ง

มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนหลวยและศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านหัวฝาย ได้ดำเนินการนำมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐาน

ในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและดำเนินการตามแนวทาง

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย 

โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 %

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจรและส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านออนหลวยเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย

 100 % จึงกำหนดมาตรการดังนี้

1. ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทามาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ออนหลวยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวฝาย

2. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด
3. กำหนดให้รับ – ส่งบุตรหลาน ตามสถานที่ที่กำหนด

แชร์ให้เพื่อน: