องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม

29

2021

ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต