องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม

15

2020

ประกาศผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ ขอประกาศผลการประเมินตนเอง […]