megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

วัน อสม.ประจำปี 2566

  • 23 มีนาคม 2566
  • 116 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ ขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม  2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวฝาย  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินของ อสม.อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศตน และสร้างผลงาน  ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเอง  ด้านสุขภาพได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติ โดยเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: