megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย
ข้อมูล อบต.
นายนิวาต สุภามูล - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายนิวาต สุภามูล

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

  • 15 กรกฎาคม 2563
  • 14 ครั้ง

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

ด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้าน เพื่อนำประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีของประเทศ พ.ศ. 2559-2564 ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อสร้างความสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินงานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องด้งกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ เริ่มจากการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน

เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรายละเอียดดังนี้

1.ประกาศ การรับสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

2.ใบสมัครโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)

3.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.)แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: