megaphoneHighlight วิสัยทัศน์ของ อบต.ออนเหนือ "คุณภาพชีวิตผู้คนโดดเด่น ชาวประชาร่มเย็น ทรัพยากรล้ำค่า การศึกษาตลอดชีวิต ดินแดนวัฒนธรรม"                               แจ้งที่อยุ่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06502306@dla.go.th                               facebook อบต.ออนเหนือ                               คลังข่าวมหาดไทย                               ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ข้อมูล อบต.
นายสมพงษ์  เตปินยะ - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ<br>โทร.081-8832126

นายสมพงษ์ เตปินยะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
โทร.081-8832126

สายตรงนายก

สมาชิกสภา

สมาชิกสภา

นายพรรณเศษ ปัญญารัตน์

ส.อบต. หมู่ที่ 7
ประธานสภาอบต.ออนเหนือ

นางนิภาภรณ์ สุภามูล

ส.อบต. หมู่ที่ 5
รองประธานสภา อบต.ออนเหนือ

นางร่วมใจ มาเป็ง

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นางสาววราพร ใจมาธิ

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายสมชาย ประสงค์ทรัพย์

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นางสาวกนกวรรณ วันศรี

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายจตุพร ที่เขียน

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายเอกอาทิตย์ มหาขัติ

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายสาม ณ นำพล

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นางรุ่งทิวา ปัญญาปัน

ส.อบต. หมู่ที่ 10


แชร์ให้เพื่อน: